نام: مریم
نام خانوادگی: محنتی
سمت: موسس دبستان
نام: مریم
نام خانوادگی: ترحمی
سمت: مدیریت
نام: سمیز
نام خانوادگی: انزانی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: نفیسه
نام خانوادگی: فروزان
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه