پایه: کلاس:
روزهای هفته 9 10 11 12 13 14 15
شنبه                                  
13:15 تا 14:00
زبان انگلیسی
14:15 تا 15:00
زبان انگلیسی
     
یکشنبه                                  
13:15 تا 14:00
زبان انگلیسی
14:15 تا 15:00
زبان انگلیسی
     
دوشنبه
09:00 تا 09:45
کامپیوتر
10:00 تا 10:45
کامپیوتر
11:00 تا 11:45
ورزش
12:00 تا 12:45
هنر
 
13:15 تا 14:00
زبان انگلیسی
14:15 تا 15:00
زبان انگلیسی
     
سه شنبه                                  
13:15 تا 14:00
زبان انگلیسی
14:15 تا 15:00
زبان انگلیسی
     
چهارشنبه                                  
13:15 تا 14:00
زبان انگلیسی
14:15 تا 15:00
زبان انگلیسی
     
پنج شنبه                                                        
جمعه